Professionele Werkplaatsen - Samenwerken met impact!

Fontys Mens en Maatschappij

Lectoraat van gezonde en inclusieve samenleving en toekomst van leren

Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van samenwerkingen in het zorg- en sociale domein in de regio. We willen dit bereiken door kennis te ontwikkelen, te delen en te implementeren over hoe lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk vormgegeven en versterkt kan worden en wat dit oplevert voor betrokkenen en organisaties.

Over het lectoraat

Beroepspraktijken in het sociale domein, zoals de gezondheidszorg en de welzijnssector, kenmerken zich door snelle ontwikkelingen en grote veranderingen. Deze komen voort uit technologische vernieuwingen, een veranderende visie op ziekte en gezondheid, de vergrijzing, complexere zorg- of ondersteuningsvragen, stijgende kosten en personele tekorten. Het is belangrijk aandacht te hebben voor preventie en het is noodzakelijk om inventieve oplossingen te vinden om de sociaal maatschappelijke hulp- en dienstverlening hoogwaardig en betaalbaar te houden. Dit vraagt om samenwerking tussen professionals met verschillende achtergronden en tussen organisaties uit verschillende sectoren.

Focus lectoraat

De ambitie van het lectoraat Professionele Werkplaatsen (PW) is impact te hebben op maatschappelijke en regionale vraagstukken door kenniscreatie over en innovatie van samenwerking tussen burgers, onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in de domeinen gezondheid, zorg en welzijn.
Het lectoraat houdt zich bezig met het onderzoek naar het samen werken, leren, onderzoeken en innoveren over de traditionele grenzen van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk heen. Het gaat om onderzoek naar hoe het lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk en binnen de regio vorm kan krijgen en wat de impact hiervan is voor betrokkenen. Een voorbeeld hiervan zijn de professionele werkplaatsen: hybride leeromgevingen die gesitueerd zijn binnen de beroepspraktijk, zoals een verpleegafdeling, gemeente, jeugdcentrum of netwerk van wijkteams. Deze omgevingen beogen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van alle betrokkenen als ook aan de innovatie en ontwikkeling van de hulp- en dienstverlening.

Het lectoraat is een samenwerking tussen een aantal Fontysinstituten en hun beroepspraktijk:

 • Fontys HRM en TP
 • Fontys ICT
 • Fontys Mens en Gezondheid 
 • Fontys Paramedisch
 • Fontys Pedagogiek
 • Fontys Sociale studies
 • Fontys Sport 

Het onderzoek

Het onderzoek krijgt vorm langs drie onderzoekslijnen:

 • Bouwstenen en condities voor samenwerking in Professionele Werkplaatsen.
 • Rol en positie van bruggenbouwers: docenten of professionals uit werkveld die specifiek de taak hebben om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.
 • Impact van professionele werkplaatsen.

Het onderzoek vindt plaats op meerdere niveaus van samenwerken:

 • Operationeel: het uitvoering geven aan alledaagse processen op de werkplek.
 • Tactisch: het faciliteren, inrichten en monitoren van processen en randvoorwaardelijke kaders op niveau van de PW.
 • Strategisch: het geven van richting en sturing op (inter)organisationeel niveau.

In haar aanpak hecht het lectoraat waarde aan:

 • Inclusie en participatie van belanghebbenden; diversiteit en verschillen tussen betrokkenen worden omarmd.
 • Het bijdragen een (leven lang) ontwikkeling van mensen, organisatie en praktijken.
 • Snelle terugvloeiing en toepassing van opgedane kennis en inzichten in de onderwijs- en beroepspraktijk.

Deze aanpak kenmerkt zich door:

 • Participatieve onderzoeksprojecten, waarbij aansluiting gezocht wordt bij vakinhoudelijke vraagstukken en herkenbare issues in de beroepspraktijk.
 • Ontwerpgerichte onderzoeksprojecten, waarbij opgedane kennis over lerend en onderzoekend samenwerken vertaald worden in praktische handvatten, tools en instrumenten en uitgeprobeerd worden in meerdere samenwerkingsverbanden.
 • Evaluatieonderzoek, waarin onderzocht wordt wat de opbrengsten zijn van de samenwerking voor betrokkenen, het onderwijs en de beroepspraktijk.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om naast professionals (in opleiding) vanuit de beroepspraktijk, Fontys en andere kennisinstellingen, ook burgers /cliënten en hun naasten, managers en andere belanghebbenden in het onderzoek te betrekken.

Lector

Miranda Snoeren heeft een passie voor leren en ontwikkelen, wat haar loopbaan kleurt. Zij houdt zich bezig met (onderzoek naar) onderwijsontwikkelingen, leren in beroepspraktijken en veranderprocessen in organisaties met als doel innovatie van onderwijs- en beroepspraktijken te bevorderen.

Miranda is van oorsprong verpleegkundige, volgde de lerarenopleiding verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en studeerde algemene gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In 2015 promoveerde zij aan de VU medisch centrum op een participatief actieonderzoek naar werkplekleren in de ouderenzorg.

Lees meer over Miranda Snoeren
Bekijk publicaties

Op 11 november 2021 sprak Miranda haar lectorale rede uit, getiteld Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen.

Flyer lectorale rede

Voorafgaand aan de rede vond het online congres Professionele Werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk plaats. Het congres was bedoeld voor professionals uit het werkveld, docenten, studenten, managers, bruggenbouwers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in het leren en werken op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk. Sfeerimpressie en presentaties congres

Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat bestaat uit een dynamisch netwerk van professionals (in opleiding) vanuit de beroepspraktijk, Fontys en andere kennisinstellingen, als ook andere belanghebbenden. Het lectoraatsteam wordt gevormd door enkele kernteamleden, onderzoekers en de kwartiermaker. 

Publicatie: https://fontys.nl/Onderzoek/Professionele-werkplaatsen-samenwerken-met-impact.htm