Landelijk netwerk Learning Communities

Fontys Mens en Maatschappij

Topsectoren, NWO, Regieorgaan SIA en velen anderen werken samen

Fontys participeert in het landelijke netwerk Learning Communities. Dit netwerk is een initiatief van de Topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA. Het doel van dit netwerk is het bevorderen en toepassen van inzichten rondom (regionale) samenwerkingsverbanden waarbij samen leren, werken en innoveren centraal staat. Binnen het netwerk bestaan twee werkgroepen: werkgroep kennisbasis en werkgroep instrumenten.

Werkgroep kennisbasis
Learning Communities worden gezien als dé oplossing om leren, werken en innoveren anders te integreren. Ze zijn collaboratief, co-creërend en contextrijk. Maar de kennis over Learning Communities is erg versnipperd. Een groep onafhankelijk onderzoekers van meerdere Nederlandse kennisinstellingen heeft daarom afgelopen jaar gewerkt aan een kennissynthese rondom het concept ‘Learning Community’.  Vanuit Fontys Hogescholen schreef Miranda Snoeren (lector Professionele Werkplaatsen) mee. Het position paper is een eerste aanzet tot kennisbundeling. Een ‘levend document’ dat in de komende tijd verder aangevuld en verrijkt kan worden door onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers. Lees hier het volledige position paper Learning Communities.

Werkgroep instrumenten
Daarnaast is er een werkgroep ‘Instrumenten’ geformeerd die ruim een jaar actief is. Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van Universiteiten, HBO- en MBO-instellingen en richt zich op het ontwikkelen en ontsluiten van instrumenten die de (door)ontwikkeling van learning communities ondersteunen. Zo is er onlangs een instrument ontwikkeld waarin vanuit verschillende fases van een Learning Communities (start-, opbouw- en bestendigingsfase) adviezen worden gegeven wat belangrijke elementen zijn voor doorontwikkeling. Daarnaast zijn er werkconferenties georganiseerd en is er een uitgebreide inventarisatie gedaan van bestaande instrumenten rondom Learning Communities. In de komende tijd wordt verder gekeken of de verschillende instrumenten via een digitaal platform ontsloten kunnen worden. Vanuit Fontys is Peter Bos (Programmaleider Fontys Hybride Leeromgevingen) betrokken bij de werkgroep instrumenten. Meer weten over instrumenten die de ontwikkeling van Learning Communities kunnen stimuleren? Kijk dan op de website van Regieorgaan SIA of bekijk beschikbare Tools vanuit Fontys,

Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen
In januari 2022 is het kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen gestart met bouwen aan een samenwerkingsverband tussen lectoren, onderzoekers, docenten, werkveld en student met een gezamenlijke ambitie. Namelijk werken aan een regio waarin elk individu gedurende het hele leven (pro)actief zijn of haar kwaliteiten kan ontwikkelen en benutten voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, werk en eigen gezondheid en geluk. Behalve dit zet het kenniscentrum zich ook in voor een regio waarin individuele organisaties en netwerken van organisaties kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen door samen te leren, te werken en te innoveren. Learning Communities is een belangrijk sub-thema om bij te dragen aan deze ambitie van het kenniscentrum. Onder andere Miranda Snoeren en Peter Bos zetten zich vanuit hun expertise in om meer kennis en vaardigheden te verkrijgen over samen leren, werken en innoveren.

Wil je meer weten over Learning Communities? Op deze website vind je meer informatie.

 

Publicatie: https://www.fontys.nl/actueel/landelijk-netwerk-learning-communities/, 30 juni 2022
Auteur: Hanna van Beelen