Kwaliteitscheck Professionele Werkplaatsen

Fontys Mens en Maatschappij

WIN-project

Binnen Professionele Werkplaatsen leren en werken studenten, professionals, docenten, cliënten en andere betrokkenen nauw samen, zodat alle partijen, de omgeving en de dienstverlening zich voortdurend blijven ontwikkelen. Maar hoe evalueer je of dat werkelijk gebeurt? En hoe waarborg je de kwaliteit van een Professionele Werkplaats op de langere termijn?

Deze vragen vormen de kern van het WIN (Werkplaats Instrument) project dat in 2018 is gestart en waarvoor vier jaar is uitgetrokken. In de eerste twee jaar stond de vraag centraal: wanneer is er sprake van kwalitatieve samenwerking binnen een professionele werkplaatsen en wat is daarop van invloed? In de daaropvolgende jaren gaat het vervolgens om de vraag: hoe moet een instrument eruitzien dat de kwaliteit van professionele werkplaatsen in kaart kan brengen en bevorderen?

Lerend en Onderzoekend Samenwerken (LOS)

Het model ‘Lerend en Onderzoekend Samenwerken in Professionele Werkplaatsen’ (LOS in PW) illustreert wat kernelementen zijn van een professionele werkplaats. Deze elementen zijn voortdurend in ontwikkeling en beïnvloeden elkaar wederkerig.

  • LOS: Lerend en onderzoekend samenwerken
  • LeA : Leiderschap en autonomie
  • SRI: Samen richten en (her)inrichten
  • VMM: Vrijmaken van mensen en middelen
  • VOR: Vormgeven en onderhouden van relaties
  • GOC: Grensoverstijgende en ontwikkelingsgerichte cultuur

Dit model, vooral gebaseerd op literatuuronderzoek en een globale praktijkverkenning is vervolgens getoetst in zes casestudies. In samenspraak met de direct betrokkenen van deze praktijkcases is een gemeenschappelijke taal ontwikkeld en een gemeenschappelijk referentiekader met betrekking tot professionele werkplaatsen. Daarnaast is het model verder uitgewerkt met indicatoren voor kwaliteit als basis voor de ontwikkeling van het uiteindelijke evaluatieinstrument.

Ook in de volgende fase van het project is de praktijk nauw betrokken. Deze fase bestond uit de ontwikkeling van een (zelf)beoordelingsinstrument, waarmee een professionele werkplaats via indicatoren zelf in kaart kan brengen wat de kwaliteit is van de samenwerking op specifieke dimensies. Daarnaast is wordt gewerkt aan een toolbox met instrumenten om de kwaliteit waar nodig te verbeteren.Het eindresultaat bestaat uit een online vragenlijst, een handleiding, een leidraad en diverse praktische tools. Voor de evaluatie vullen alle betrokkenen binnen de professionele werkplaats de vragenlijst in, voeren zij een dialoog en stellen ze gezamenlijk een ontwikkelplan op.

Lectoraat Professionele Werkplaatsen

Nu het evaluatieinstrument af is gaat het project de laatste fase in, waarin het instrument op basis van praktijkervaring verder wordt aangepast en gespecificeerd. Daarnaast wordt er doorgewerkt aan een handleiding, advies en/of begeleidingstraject dat op maat is in te zetten binnen bestaande en toekomstige professionele werkplaatsen en het creëren van een groeiende pool docenten en praktijkmedewerkers die deskundig zijn in het faciliteren van het gebruik van het instrument met bijbehorende verbeterprocessen.

Het evaluatieinstrument helpt dus om samen met alle betrokkenen de kwaliteit van de samenwerking in kaart te brengen en te kijken waar verbetering nodig of wenselijk is. Het hoofddoel van het project is echter niet de ontwikkeling van het instrument, maar van de professionele werkplaatsen zelf. Daarom is per 1 januari 2021 het lectoraat Profesisonel Werkplaatsen ingesteld dat na afloop van het WIN-project kan adviseren en ondersteunen bij de duurzamen inzet van het ontwikkelde instrumentarium. Daarmee wil Fontys haar positie rondom professionele werkplaatsen versterken en zich nog duidelijker profileren als kennispartner in de regio. 

Symposium

Op 11 november 2021 organiseert het projectteam een symposium waarmee het WIN-project formeel wordt afgesloten, o.a, door de resultaten te delen. Bovendien zal Miranda Snoeren, lector Professionele Werkplaatsen tijdens dit syposium haar inaugurele rede houden.

Wil je meer weten over het WIN-project? Kijk dan op de website of mail naar: winproject@fontys.nl. Of neem contact op met Kevin Theunissen (projectmanager) bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid: k.theunissen@fontys.nl / T: 088 - 507 02 96.